Kategórie      
Novinky
POZOR AKCIA!!!

Ku každému 100 ml parfumu Chogan alebo 50 ml parfumu Olfazeta z kolekcie Luxury si môžete vybrať sprchový gél Olfazeta 250 ml, na ktorý získate zľavu až 5€. Zľava sa neodráta...

viac
E-shop Parfumbiznis.sk sa presťahoval na zpohodliadomova.sk

Milí zákazníci e-shopu Parfumbiznis.sk Ako ste si všimli, po návšteve e-shopu Parfumbiznis.sk vás to automaticky presmerovalo sem na zpohodliadomova.sk Je to v poriadku, pretože približne od polovice februára sa presťahoval...

viac

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS, so sídlom Saratovská 2926/21, 93405 Levice, IČO 47834439 (ďalej len "prevádzkovateľ" a "predajca") uzatvorené prostredníctvom systému nákupnej galérie www.zpohodliadomova.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.zpohodliadomova.sk medzi predajcom a kupujúcim.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom nákupnej galérie.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky nákupnej galérie a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.6 Nákupná galéria www.zpohodliadomova.sk sprostredkováva možnosť nákupu produktov od rôznych výrobcov a dodávateľov.

 

1.7 Predávajúci je prevádzkovateľ Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS, so sídlom Saratovská 2926/21, 93405 Levice, IČO 47834439.

1.8 Sprostredkovateľ je server www.zpohodliadomova.sk ktorý združuje rôzne produkty od rôznych výrobcov a robí im takou formou reklamu, za ktorú mu prináleží odmena od výrobcov.

1.9 Sprostredkovanie - služba pre dodávateľov a výrobcov, ktorý chcú podporiť predaj svojich produktov.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a mailového kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný nákup tovaru u výrobcu kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predajcom.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky (nie je odstúpenie od kúpnej zmluvy)

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku pred spárovaním platby v systéme. Využiť storno objednávky odporúčame v prípade takom, kedy napríklad kupujúci zistí, že objednal omylom nesprávny tovar, iný model tovaru, inú veľkosť alebo iné množstvo tovaru, ako pôvodne chcel. Ak teda zadá kupujúci takúto chybnú objednávku a zistí to ešte pred spárovaním platby, má možnosť takúto objednávku po kontaktovaní predávajúceho zmeniť. V prípade že kupujúci neinformuje predávajúceho o zistenej chybe v objednávke, bude táto chybná objednávka po spárovaní platby zadaná dodávateľovi, pretože predávajúci nebol informovaný o tom, že kupujúci sa v objednávke pomýlil.

3.1.1 V prípade že kupujúci zadal chybne objednávku a chce vykonať storno (zmenu v objednávke), keď už bola zadaná dodávateľovi a bola expedovaná je to možné vykonať podľa týchto podmienok:

 

3.1.1.1 Ak kupujúci objednal nesprávny tovar, napríklad iná veľkosť alebo model - a neinformoval predávajúceho o tejto chybe, pokladá sa objednávka za bezchybnú a po prijatí platby je zadaná dodávateľovi. Ak kupujúci informuje predávajúceho o tejto chybe po odoslaní tovaru od dodávateľa, predávajúci si zaznačí správny tovar, ktorý chcel kupujúci pôvodne objednať a kupujúci počká na doručenie nesprávneho tovaru v rámci doručovacej lehoty u dodávateľa, pretože nie je možné zrušiť doručenie zásielky, ktorá je už na doručení ku kupujúcemu. Následne kupujúci vráti nesprávny doručený tovar predávajúcemu a predavajúci kupujúcemu bezplatne zabezpečí tovar v správnom modeli, farbe alebo veľkosti, ktorý kupujúci chcel pôvodne objednať. 

 

3.1.1.2 - Ak kupujúci objednal tovar v nesprávnej kvantite a zistil to až po odoslaní tovaru od dodávateľa, má dve možnosti: - v prípade zistenia, že objednal z nejakého tovaru menej kusov ako pôvodne chcel objednať, informuje predávajúceho o presnom počte a po dohradení platby za zvyšok objednávky bude takýto tovar doobjednaný.
- v prípade zistenia chyby v počte kusov tovaru, kde si kupujúci všimol že objednal tovar navyše, ktorý aj uhradil. Ma kupujúci právo tento tovar navyše vrátiť ale aj ponechať si ho.
- v prípade že predávajúci pri zadávaní objednávky dodávateľovi zadá do objednávky nesprávny počet kusov tovaru, nesprávnu veľkosť alebo farbu. Po zistení tejto skutočnosti predávajúci chybu napraví a zadá objednávku dodávateľovi, tak ako ju zadal kupujúci predávajucemu.
Kupujúci si po dohode s predávajúcim môže chybne dodaný tovar aj ponechať bezodplatne. Vo väčšine prípadov chyby v objednávke spôsobenej predávajúcim dochádza k výmene tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho - zrušenie alebo zmena objednávky navrhovaná predávajúcim, na základe zmeny navrhovanej dodávateľom

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku po vzájomnej dohode s kupujúcim alebo jej časť v týchto prípadoch:
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, o čom predajca nebol informovaný od dodávateľa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s kupujúcim. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet čo najskôr, po dohode s kupujúcim. V prípade odsúhlasenia novej ceny (vyššej ale aj nižšej) kupujúcim aj predávajúcim, nemusí byť objednávka stornovaná a bude štandardne spracovaná.

 

3.3. Storno zo strany dodávateľa alebo výrobcu - zrušenie alebo zmena objednávky navrhovaná dodávateľom
Ak objednávku stornuje priamo dodávateľ alebo výrobca z dôvodov, ktoré sú väčšinou nedoručiteľnosť tovaru, poškodený tovar, náhla nedostupnosť tovaru a i. Vyhľadáme do troch dní ďalšieho dodávateľa, ktorý má tovar skladom a vie ho doručiť. Ak do troch dní nenájdeme iného dodávateľa, v takom prípade je zaslaná 100% hodnota objednávky prevodom hneď po zistení, že tovar nie je možné doručiť. Kupujúci je pred vrátením platby informovaný o tom, že dodávateľ objednávku stornoval.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od sprostredkovateľskej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

4.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

4.3 Kupujúci je zároveň povinný vrátiť do 14 kalendárnych dní od podania odstúpenia od zmluvy tovar, ktorého sa odstúpenie týka. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

4.4 Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy a nemá nárok na ich náhradu, pokiaľ sa nedohodol inak s predávajúcim. Pri väčších zásielkach, ktoré sa nedajú odoslať poštou je táto podmienka taktiež platná. Predávajúci bude v tomto prípade súčinný a zabezpečí prepravnú spoločnosť, ktorá od kupujúceho prevezme tovar, ktorý chce vrátiť, náklady však na prepravu hradí kupujúci.

 

4.5 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 §9 zákona č. 102/2014 Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

4.6 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa kúpna zmluva a všetky jej súčasti (ako napríklad darovacia zmluva) od začiatku rušia, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia do 14 kalendárnych dní od podania odstúpenia od zmluvy.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* Zaslať mailom alebo písomne na adresu uvedenú v sekcii Kontakt Formulár na odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, kontaktných údajov kupujúceho a spôsobom, akým platbu požadujete vrátiť, na účet alebo šekom.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt do 14 kalendárnych dní od podania odstúpenia od zmluvy.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr v deň prijatia vráteného tovaru.
Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
Odporúčame posielať kupujúcim tovar, ktorý chcete vrátiť, doporučene, aby ste mali dôkaz (podací lístok) o tom, že ste tovar reálne odoslali. Posielať tovar doporučene, nie je však povinnosť. Tovar po dohode s predávajúcim môžete odovzdať aj osobne.

4.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena produktov sú konečné.

 

5.2 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR


6. Poštovné a balné

6.1 Kupujúci si môže vybrať z prepravných spoločností, ktoré sa mu zobrazia v košíku v závislosti od váhy zásielky.

 

6.1.1 Poštovné je štandardne účtované pre spôsob doručenia Slovenská pošta vo výške 4 € a Packeta (Zásielkovňa) vo výške 3,30 €.

 

6.1.2 Doručenie do SPS balíkovo a Alzabox účtujeme nasledovne:

zásielky do 5 kg - 1,90 €
zásielky do 10 kg - 2,30 €

 

6.1.3 Doručenie SPS kuriérom na adresu účtujeme nasledovne:

do 2 kg - 4,3 €

do 5 kg - 4,8 €

do 10 kg - 5,5 €

do 15 kg - 6,2 €

do 20 kg - 7 €

od 20 kg do 100 kg - 12 € (multizásielka)

Pre vyššie váhy sa cena doručenia dojedná individuálne.

 

6.1.4 Doručenie do DPD Pick Up Point alebo Alzabox účtujeme nasledovne:

do 1 kg - 3,20 €
do 5 kg - 3,50 €

do 10 kg - 4,30 €

 

6.1.5 Doručenie DPD kuriérom na adresu účtujeme nasledovne:

do 5kg - 4 €

do 10 kg - 5 €

do 20 kg - 10 €

do 31 kg - 21 €

 

6.2 Poštovné nie je účtované kupujúcemu v týchto prípadoch:
6.2.1 Pri objednávke od 40 € pri spôsobe doručenia Slovenskou poštou

6.2.2 Pri objednávke od 40 € pri Packete a váhe zásielky do 15kg

6.2.3 Pri objednávke tovaru s označením "Doprava zadarmo".

6.2.4 Pri objednávke na osobný odber v Leviciach

 

6.3 V prípade, že kupujúci má v objednávke produkty bez označenia "Poštovné zadarmo" a zároveň má aspoň jeden produkt v objednávke s označením "Poštovné zadarmo", je poštovné zadarmo platné na celú objednávku.

 

6.4 Váhové limity pre doručovanie zásielok sú nasledovné: Slovenská pošta do 5kg, Zásielkovňa do 10 kg, 123kuriér 50 kg (jedna zásielka), SPS 20kg (jedna zásielka) a DPD 31kg (jedna zásielka).

 

6.5 Jedna objednávka môže mať maximálnu hmotnosť 50kg. Ak máte objednávku s väčšou hmotnosťou, je potrebné ju rozdeliť do viacerých objednávok.

 

6.6Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS uvedené v mailovej notifikácií alebo na predfaktúre.

 

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností výrobcov expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená individuálne dostupnosť tovaru. Termíny dodania si stanovujú jednotlivý výrobcovia a dodávatelia. V rámci našich služieb však pridávame vždy časovú rezervu k týmto termínom, v závislosti od priemernej doby doručenia tovaru od výrobcov.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, Packety alebo kuriérom na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Okrem produktov z kategórie Kuchyňa, pri ktorých je vždy doručenie kuriérom na adresu a kupujúci nemá možnosť voľby iného spôsobu doručenia tovaru.

 

8.4 Tovar je expedovaný od výrobcov po tom, ako im zadáme vaše objednávky v deň prijatia platby. Keďže výrobcovia pochádzajú z rôznych krajín, tak aj doba doručenia tovaru je odlišná, pri niektorých produktoch to je do 7 dní, pri ďalších do 20 až 30 dní. Najdlhšie možné doručenie je do 90 dní, v ktorom je zarátaná aj časová rezerva z dôvodov meškania, preto reálna doba doručenia môže byť kratšia. Upozorňujeme, že doba doručenia začína plynúť až od dňa prijatia platby.

 

8.5 V prípade nedoručenia tovaru do 90 dní garantujeme vrátenie celej zaplatenej sumy do 14 dní. Platby sú však zasielané, niekedy aj skôr ako uplynie garančná doba 90 dní, pretože môže sa stať napríklad, že počas doručovania je zásielka vrátenia dodávateľovi a i.
Garančné doby sa u jednotlivých dodávateľov môžu líšiť, tie sú zárukou že kupujúci v prípade nedoručenia tovaru z nejakých príčin, nepríde o svoje peniaze. Avšak ani u jedného dodávateľa garančná doba nepresahuje dobu 90 dní. Upozorňujeme, že garančná doba začína plynúť od dňa prijatia platby.

 

8.6. Predávajúci nezodpovedá za spôsobené meškanie v doručovaní prepravnou alebo doručovacou spoločnosťou, hlavne keď toto doručovanie môže byť ovplyvnené vyššou mocou - teda počasím (zemetrasenia, povodne, tornáda, silné búrky atď.), šíriacou sa epidémiou a inými okolnosťami. Meškanie je už ale zarátané vždy v doručovacej dobe, podľa priemernej doby aktuálneho trvania doručovania prepravnou spoločnosťou.

 

8.7 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.8 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.9 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý si kupujúci zakúpil cez nákupnú galériu www.zpohodliadomova.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Pri niektorých produktoch je priamo od výrobcu záruka predĺžená na 3 až 5 rokov. Počas tejto doby poskytuje výrobca náhradné diely zadarmo a zasiela ich na svoje náklady kupujúcemu.

 

9.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.3 Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza po prevzatí tovaru na kupujúceho. Za vady zistené už pri doručení (to znamená, napríklad doručenie poškodeného tovaru, nefunkčného tovaru alebo iného tovaru, ktorý ste si napríklad neobjednali) zodpovedá dodávateľ resp. predávajúci.

 
Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na túto adresu:
Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS

Saratovská 2926/21
93405 Levice

Nie vždy je však povinné zasielať reklamovaný tovar, väčšina reklamácií sa dá vyriešiť online s pomocou fotodokumentácie poškodenia, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu.

 

9.4 Reklamáciu môžete zaslať mailom, písomne (poštou) alebo aj osobne na adrese predávajúceho.

9.5. Reklamáciu riešime ihneď, resp. tak rýchlo ako sa dá, najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie. Reklamácia môže byť za vyššie uvedených podmienok v bode 9.2 aj zamietnutá. Reklamácie sa riešia opravou, výmenou tovaru alebo vrátením platby za poškodený tovar.

 

9.6. Pri obuvi akceptujeme, to že nemusí sadnúť vždy vybraná veľkosť kupujúcim a preto umožňujeme výmenu tovaru. Pred zaslaním tovaru je potrebné vyplniť reklamačný formulár, ktorý kupujúci obdržal v potvrdzujúcom maili  o objednávke. Postupuje sa tak, že najprv kupujúci pošle na vyššie uvedenú adresu pre reklamácie, tovar, ktorý mu nevyhovuje. A po prijatí vráteného tovaru, je zaslaný tovar v požadovanej veľkosti priamo od výrobcu alebo dodávateľa v rámci určených dodacích dôb kupujúcemu. Odporúčame však vždy si chodidlo premerať pred objednaním a postupovať pri výbere veľkosti obuvi podľa rozmerov vo veľkostných tabuľkách.

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.zpohodliadomova.sk

10.1 Spoločnosť Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS upozorňuje, že informácie uvedené na www.zpohodliadomova.sk sú z časti preberané od tretích strán, teda od výrobcov, za popis uvedených vlastností zodpovedá výrobca, ktorý nám tento popis poskytol a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré sú poskytované na plnenie objednávky sú nasledovné:
Meno, priezvisko, dodacia alebo aj korešpondenčná adresa, tel.č., mailová adresa.


2. Údaje uchovávame na dobu potrebnú na archiváciu účtovných dokladov. Znamená to, že na serveri vybavené objednávky ponechávame po maximálnu dobu 5. rokov, faktúry v netlačenej ale aj tlačenej verzii archivujeme 10 rokov.


3. Po skončení doby platnej podľa zákona sú faktúry vymazané a účtovné doklady, ktoré boli vytlačené sú skartované, aby nedošlo k úniku osobných údajov.


4. Vaše osobné údaje - adresu, meno, priezvisko, tel.č.  poskytujeme výrobcom na účely doručenia objednávky.


5. Cookies - súbory cookies používame na e-shope Parfumbiznis.sk len na vylepšenie užívateľského prostredia, zjednodušenie nákupov na e-shope a štatistiky Google Analytics.


6. Heureka.sk - pri zadaní objednávky máte možnosť si zvoliť, že sa nechcete zúčastniť nezávislého hodnotenia internetových obchodov v rámci služby "Overené zákazkními". Dotazník, ktorý Vám server Heureka.sk pošle na Vašu mailovú adresu 10 dní od zadania objednávky nemusíte dostať pokiaľ nesúhlasite. V takom prípade Vaša emailová adresa a číslo Vašej objednávky nebude spracovávané serverom Heureka.sk V prípade, ak súhlasíte s tým, aby ste tento dotazník dostali, je potrebné kliknúť na súhlas. Tento súhlas je opt-out, je potrebné odkliknúť to že Nechcete dostávať dotazník.


7. Mailing list - Ak aj ako dotknutá osoba udelíte súhlas na zasielanie marketingových emailov, vo väčšine prípadov vám budeme posielať informácie formou sms správy alebo zavoláme. Uprednostňujeme bezprostrednú komunikáciu so zákazníkmi. Súhlas s tým aby ste dostávali takéto informácie môžete odvolať kedykoľvek.


8. Profilovanie dotknutých ôsob - v nákupnej galérii profilovaní nie ste, keďže rozmanitosť ponuky produktov je príliš široká.


10. Osobné údaje, ktorými disponujeme v nákupnej galérii Podjednoustrechou.sk získavame priamo od dotknutých osôb. Žiadne z údajov nezískavame od tretích strán.


11. Nákupná galéria Podjednoustrechou.sk nepredáva Vaše osobné údaje tretím stranám a ani ich neposkytuje bez Vášho súhlasu iným spoločnostiam na marketingové účely.


12. Ak by došlo k úniku Vašich osobných údajov, tak by sme Vás okamžite informovali ako dotknutú osobu a taktiež podáme informáciu aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Medzi úniky radíme: zaobchádzanie s Vašimi údajmi a spracovávanie údajov mimo Vášho súhlasu.
útok hackerov a následné odcudzenie údajov


Vaše nové práva.
1.
Právo na zabudnutie - výmaz údajov na požiadanie. Žiadosť o vymazanie údajov je potrebné poslať mailom. Takáto žiadosť bude vybavená hneď ako to je možné, najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

2. Právo na informácie o všetkých spracovávaných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícii - taktiež na požiadanie mailom alebo písomne Vám pošleme výpis všetkých údajov, ktoré archivujeme alebo spracovávame. Lehota na spracovanie takejto žiadosti je 30 dní. Avšak taktiež sa budeme snažiť spracovať žiadosť v čo najkratšom čase.


3. Právo na zmenu údajov - akúkoľvek zmenu v údajoch môžete vykonať po prihlásení sa na konto na e-shope Zpohodliadomova.sk Pokiaľ nemáte zriadenú registráciu v nákupnej galérii Podjednostrechou.sk stačí nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a zmenu údajov budeme akceptovať a údaje v systéme prepíšeme.


4. Právo na migráciu údajov -  doposiaľ ste sa ako odberateľ s takouto možnosťou nestretli. Máte možnosť požiadať nás mailom alebo aj telefonicky o presun údajov k inému "spracovávateľovi" ako dotknutá osoba= kupujúci. Spracovávateľ môže byť ktorákoľvek firma, e-shop, či spoločnosť. Technické riešenie presunu údajov sa konkrétne dohodne s Vaším požadovaným spracovateľom.


5. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na účely zasielania marketingových emailov. Žiadosť o odvolanie súhlasu so spracovaním so spracovaním údajov na účely zasielania marketingových emailov máte možnosť zaslať formou mailu alebo sms, prípadne ho máte možnosť odvolať aj vo svojom konte, pokiaľ ste v minulosti súhlas dali.


6. Právo na odvolanie súhlasu s cookies


7. Právo na to, že si neprajete byť profilovaný podľa Vašich objednávok alebo informácií, ktoré ste nám poskytli.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.4 Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: objednavky@zpohodliadomova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

12.5 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

12.6 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12.7 Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom predaja Jozef Uhrík - PARFUMBIZNIS, je Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


Platnosť všeobecných obchodných podmienok je od 17.9.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia.